Công bố thông tin
Doanh Nghiệp

Ban quản lí

Ông Lê Tiến Anh

Chủ tịch Công ty

Ông Nguyễn Đình Thạch

Giám đốc

Lê Thị Thu Nga

Phó giám đốc

Lê Xuân Hằng

Kế toán trưởng

Ông Võ Đình Nghị

Kiểm soát viên

ts-awesome-file-pdf-o Quy chế đầu tư vốn Tổng công ty Khánh Việt vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

ts-awesome-file-pdf-o Công bố xếp hạng Doanh nghiệp Nhà nước năm 2014

ts-awesome-file-pdf-o Quy chế quản lý tài chính nội bộ Công ty mẹ – Tổng công ty Khánh Việt

ts-awesome-file-pdf-o Quy chế của Người hoạt động đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Tổng công ty Khánh Việt đầu tư vào doang nghiệp

ts-awesome-file-pdf-o Quy chế đầu tư vốn Tổng Công ty Khánh Việt vào các doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Tổng công ty Khánh Việt nắm 100% vốn điều lệ

ts-awesome-file-pdf-o Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với công ty TNHH MTV do Tổng công ty Khánh Việt làm chủ sở hữu và DN có vốn của TCT Khánh Việt

ts-awesome-file-pdf-o Quy chế trích lập, quản lý Quỹ tiền lương, thù lao , tiền thưởng đối với Kiểm soát viên, Người đại diện vốn

ts-awesome-file-pdf-o Qui chế thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý Tổng công ty Khánh Việt

ts-awesome-file-pdf-o Điều lệ hoạt động Tổng Công ty Khánh Việt